Родословие Бригиты, оригинал

Источник: Alexander CarmichaelCarmina Gadelica, 70

Sloinntireachd Bhride

Sloinneadh na Ban-naomh Bride,
Lasair dhealrach oir, muime chorr Chriosda.
Bride nighinn Dughaill duinn,
Mhic Aoidh, mhic Airt, nitric Cuinn,
Mhic Crearair, mhic Cis, mhic Carmaig, mhic Carruinn.

Gach la agus gach oidhche
Ni mi sloinntireachd air Bride,
Cha mharbhar mi, cha spuillear mi,
Cha charcar mi, cha chiurar mi,
Cha mhu dh’ fhagas Criosd an dearmad mi.

Cha loisg teine, grian, no gealach mi,
Cha bhath luin, li, no sala mi,
Cha reub saighid sithich, no sibhich mi,
Is mi fo chomaraig mo Naomh Muire
Is i mo chaomh mhuime Bride.

Перевод

Alexander Carmichael (c)

Лицензия Creative Commons
Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.