Благословение Бригиты, оригинал

Источник: Alexander CarmichaelCarmina Gadelica, 264

Beannachadh Bhride

Brighid Nighean Dùghaill Duinn, etc.

Gach latha agus gach oidhche
NÌ mi Sloinntearachd na Brighde,

Cha mharbhar mi,
Cha loinnear mi,
Cha charachar mi,
Cha spollar mi,
Cha spealgar mi,
Cha chiùrrar mi, [chearchar
Cha ghonar mi,
Cha spùillear mi,
Cha ghollar mi,
Cha rùisgear mi,
Cha lomar mi,
Cha mhù dh'fhàgas
Crìosd an dearmad mi.

Cha loisg teine mi,
Cha loisg grian mi,
Cha bhhan gile mi.

Cha bhàth uisge mi,
Cha bhàth Ughe mi,
Cha bhàth sàla mi.

Cha tog siodhach mi,
Cha tog sluaghach mi,
Cha dith saoghlach mi.

Ta mise for dhionadh
Na Brighde gach latha ;
Ta mise for dhionadh
Na Brighde gach oidhche.

Ta mi fo chomhnadh
Moime na Moire, [na hÒighe
Gach trò agus tarraing,
Gach loch agus soillse, [dorch

Is i Brighid mo bhan-chomainn,
Is i Brighid mo bhan-chiùil,
Is i Brighid mo bhan-chobhair,
Mo bhan-rogha, mo bhan-iùil, [bhan-omha
Gach rogha, gach togha, gach omha, gach iùl.

Перевод

Alexander Carmichael (c)

Лицензия Creative Commons
Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.